files/naszatrasa/kamienie/wielka wyprawa.jpg

Trzeci kamień milowy - Wielka wyprawa

Kolejny kamień milowy, to kulminacyjny moment programu „Nasza-trasa”. W ramach właśnie tego kamienia milowego podejmiecie największe wyzwanie, tzn. wytyczycie w swojej okolicy prawdziwy szlak turystyczny!

Najważniejszym celem zadania jest wytyczenie przez drużynę możliwie najbardziej interesującego szlaku turystycznego w waszej okolicy. Powinien on prowadzić przez teren, gdzie można napotkać możliwie najwięcej ciekawostek turystycznych, prowadzić drogami umożliwiającymi komfortowe uprawianie turystyki pieszej, rowerowej itp., uwzględniać bliskość węzłów komunikacji kolejowej i autobusowej, bazy noclegowej itp.

Wytyczenie szlaku przez drużynę może składać się z następujących etapów:

•    Przygotowanie przez zastępy propozycji przebiegu szlaku,

•    Wybór w ramach rywalizacji między zastępami optymalnej propozycji przebiegu szlaku,

•    Dokonanie przez drużynę zwiadu terenowego mającego na celu wytyczenie szlaku w terenie,

•    Naniesienie szlaku na mapę wraz z oznaczeniami najważniejszych punktów i obiektów.

Jak możesz pomóc drużynie w realizacji zadania?

•    Odpowiednio wcześnie nawiąż kontakt z pełnoletnimi opiekunami (instruktorami, nauczycielami), którzy zgodzą się pomóc w realizacji zadania przez drużynę, przy pomocy których będziesz mógł bez obaw podjąć razem z drużyną zasadnicze zadanie wykonania zwiadu terenowego i wytyczenia szlaku turystycznego w terenie.

•    Zgromadź zawczasu odpowiednią ilość wystarczająco dokładnych  map topograficznych (optymalna skala 1:25 000), które posłużą twoim harcerzom do realizacji zadania.

•    Postaraj się także o kompasy lub busole (jeśli drużyna sama ich nie posiada, możesz wypożyczyć je z zasobów twojego hufca lub pracowni geograficznej w szkole).

Jak to zrobić? Garść inspiracji do realizacji trzeciego kamienia milowego:

Warto zgromadzić jak najwięcej informacji na temat najbliższej okolicy w następujących obszarach tematycznych:

•    Skupiska zabytków, miejsc wydarzeń historycznych, interesujących układów osadniczych i ciekawostek etnograficznych,

•    Obszary interesujące pod względem przyrodniczym,

•    Przebieg tras umożliwiających dogodne uprawianie turystyki pieszej, rowerowej itp.,

•    Umiejscowienie bazy noclegowej, gastronomicznej, schronisk młodzieżowych, stanic harcerskich, pól namiotowych itp.,

•    Umiejscowienie węzłów komunikacji autobusowej i kolejowej (dworce, przystanki, możliwości przesiadek),

•    Miejsca wymagające zachowania szczególnej ostrożności (trasy szybkiego ruchu, przejazdy kolejowe itp.).

Przed zwiadem terenowym warto przygotować zadania dla zastępów w ramach pieszego lub rowerowego zwiadu na trasie planowanego szlaku turystycznego, w szczególności przez zaplanowanie punktów kontrolnych na trasie zwiadu, które będą obsługiwane przez część członków drużyny i które będą zlokalizowane w najbardziej atrakcyjnych z punktu widzenia potencjalnego turysty miejscach na trasie szlaku. Zastępy powinny wykonywać na punktach kontrolnych zadania sprawdzające dotychczas zdobytą wiedzę na temat zabytków, ciekawostek krajoznawczych i innych atrakcji turystycznych.

Pomysł na zwiad terenowy

Celem zwiadu jest pokonanie przez harcerzy trasy wytyczonego szlaku turystycznego i zdobycie bezpośrednio w terenie dodatkowych informacji na temat przebiegu trasy.

Zamierzenia:

•    Pokonanie całości trasy wytyczonego szlaku turystycznego, co pozwoli harcerzom ocenić jego atrakcyjność,

•    Zdobycie dodatkowych informacji na temat przebiegu i specyfiki wytyczonego szlaku, przez weryfikację jego przebiegu w terenie oraz zasięgnięcie dodatkowych wiadomości od miejscowej ludności,

•    Sprawdzenie wiedzy zdobytej dotychczas przez harcerzy wiedzy na temat napotkanych na szlaku zabytków i innych atrakcji turystycznych.

Co warto zrobić podczas zwiadu?

Zastępy powinny samodzielnie pokonać trasę szlaku i wykonywać wyznaczone zadania.

Część zadań zastępy mogą otrzymać już na starcie. Mogą one polegać na przykład na:

•    Prawidłowym zlokalizowaniu i oznaczeniu na mapie topograficznej znajdujących się na trasie planowanego szlaku turystycznego wszystkich zabytków i innych atrakcji turystycznych, punktów widokowych i szczególnych elementów krajobrazu, miejsc nadających się na odbycie noclegu, sklepów spożywczych, placówek gastronomicznych, węzłów komunikacyjnych i miejsc wymagających zachowania szczególnej ostrożności,

•    Przeprowadzeniu wywiadu wśród miejscowej ludności na temat ich znajomości miejscowych zabytków, wydarzeń historycznych, miejscowych zwyczajów lub obrzędów ludowych a także możliwości korzystania z usług agroturystycznych lub innych usług dla turystów,

•    Wykonaniu dokumentacji fotograficznej wszystkich ważnych miejsc na trasie szlaku.

Część zadań w ramach zwiadu zastępy mogą wykonać na zlokalizowanych na trasie szlaku turystycznego punktach kontrolnych, mogą one dotyczyć:


•    Sprawdzenia dotychczas zdobytej przez harcerzy wiedzy na temat znajdujących się na trasie, zabytków, miejsc wydarzeń historycznych, miejscowych legend, ciekawostek itp.,

•    Sprawdzenia wiedzy na temat zasad uprawiania bezpiecznej i ekologicznej turystyki.WYŚLIJ DO NAS POCZTÓWKĘ!

Po zakończeniu realizacji kamienia milowego „Wielka wyprawa”, przyślij do nas pocztówkę. Najprościej można zrobić to wchodząc na stronę internetową:
 
www.nasza-trasa.zhp.pl

Przyślij nam najbardziej interesującą fotografię drużyny podczas realizacji zadania „Wielka wyprawa”, wraz z kilkoma zdaniami (tak jak na pocztówce) na temat działań podjętych przez drużynę.